Haymana Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Haymana Ziraat Odası > Duyurular > KIRSAL KALKINMA YATIRIM DESTEKLEMERİ BAŞLADI

KIRSAL KALKINMA YATIRIM DESTEKLEMERİ BAŞLADI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü


KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE

MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ

PROGRAMI

(Tebliğ No: 2012/ 36)

UYGULAMA REHBERİ

  Eskişehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA

Tel    : (312) 258 79 12

Faks : (312) 258 79 33

İnternet sayfası : www.tarimreformu.gov.tr

ANKARA

2012

(KKYDP Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, Gıda Tarım ve     Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.)

 İÇİNDEKİLER

Tanımlar 3
A-Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi  Programı 3
B-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Uygulama Birimleri 4
C-Makine Ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı Yatırım Konuları,  
Uygulama İlleri Ve Tamamlanma Süresi 5
D-Başvurabilecek Kişi Ve Kuruluşlar 5
E-Hibe Destek Oranları Ve Üst Limitleri 6
F-Hibe Desteği Kapsamında Karşılanacak Ve Karşılanmayacak Giderler 6
G-Başvuru Süreci Ve Şekli 7
H-Başvuruların İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi 7
I-Hibe Sözleşmesinin Akdedilmesi 8
J-Başvuru Uygulaması 9
K-Ödemeler 10
Hibe Başvuru Formu 12
1. Anıza  Doğrudan Ekim Makinesi 13
2. Arıcılık Makine ve Ekipmanı 15
3. Balya Makinesi 17
4. Balıkçı Gemilerinde Soğuk Depo 19
5. Biçer Bağlar 21
6. Canlı Balık Nakil Tankı 23
7. Çeltik Fide Dikim Makinesi 25
8. El Traktörü 27
9. File Sisteminin Kurulması 29
10. Gübre Dağıtma  Makinesi 31
11. Güneş Kolektörü 33
12. Mibzer 35
13. Pamuk Toplama Makinesi 37
14. Pancar Söküm Makinesi 39
15. Patates Söküm Makinesi 41
16. Pülverizatör 44
17. Sap Parçalama Makinesi 47
18. Sap Toplamalı Saman Makinesi 49
19. Silaj Makinesi 51
20. Sıra Arası Çapa Makinesi 53
21. Su Ürünlerinde Buzlama Makinesi 55
22. Su Ürünleri İçin Kuluçka Dolabı 57
23. Süt Sağım Ünitesi ve Soğutma Tankı 59
24. Tambur Filtre 62
25. Taş Toplama Makinesi 64
26. Yem Hazırlama Makinesi 66
27. Zeytin Hasat Makinesi 68
HİBE SÖZLEŞMESİ 70
Ödeme Talep Formu 77
TABLO 1 78
TABLO 2 79
TABLO 3 80
TABLO 4 81
TABLO 5 82
TABLO 6 83
TABLO 7 84
TABLO 8 85

 

 

TANIMLAR

Bu Uygulama Rehberinde;

 

a)  Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b)  Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,

c)  Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak, doğruluğu onaylanan aylık ödeme icmal listeleri,

ç)  Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü veya valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

e)  İl müdürlüğü: İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü,

f)   İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğü başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp, onaylayan ve izleyen birimi,

g)   Mal alımları: Makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

ğ)  Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

h)   Referans fiyat: Bakanlık tarafından hazırlanıp internet sitesinde duyurulan, makine ekipman ve alt grupları için belirlenen fiyatı,

ı)  Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine, ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

i)  Veri tabanı: Genel Müdürlük veri tabanı sorumlusu tarafından hazırlanan ve takip edilen, il Müdürlükleri tarafından veri girişlerinin yapıldığı internet ortamında oluşturulan elektronik sistemi,

j)  Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

k) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan bağımsız kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

 l)  Genç Çiftçi: Bakanlığımızdan genç çiftçi sertifikası alan kişileri ifade eder.

m)  İyi tarım uygulayıcısı: Bakanlığımızdan iyi tarım sertifikası alan kişileri ifade eder.

 

A. KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Kırsal kalkınma plan ve programları ile  Ulusal Tarım Stratejisi çerçevesinde, tarım üreticilerine kırsal alanlarda bireysel projeli yatırımları için belirlenen iller dahilinde kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin tarım ürünlerinin işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik ekonomik faaliyet yatırımları ile kuruluşların mevcut altyapı tesislerinin rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarını teşvik etmek amacıyla, kırsal kalkınma programları uygulamaya konulmuştur.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda Belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak harcamalarının belirli oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla,  tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu tarım alet ve makine altyapısı yönünden güçlendirilmesi gelir ve sosyal standartların geliştirilmesi, ayrıca, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir düzeye getirmek amacıyla uygulamaya konulmuştur.

Bu rehber, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programının uygulanmakta olduğu 81 ilin, “Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı” kapsamında başvuru sahiplerinin başvuru dosyası hazırlamalarını kolaylaştırmak ve başvurularında yol göstermek amacıyla hazırlanmıştır. 

B. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI  UYGULAMA BİRİMLERİ


Genel Müdürlük:

(1) Program ile ilgili olarak tebliğ ve uygulama rehberini hazırlar, satın alma yöntemlerini belirler ve il müdürlüğü tarafından onaylanan ödemeler, Genel müdürlükçe ödenmek üzere bankaya gönderilir.

(2) Yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıkları, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmalar, Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilir.

(3) Program kapsamında yapılacak çalışmaların, idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

(4) Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, izleme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

(5) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve düzenlenmesini yürütür.  

İl ve İlçe Müdürlüğü:

İl müdürlüğü program kapsamındaki çalışmaların, Bakanlık adına bu Tebliğin 29 uncu maddesinde belirtilen sorumlulukların idari, mali, mühendislik, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

İlçe müdürlükleri de  başvuruları alır, İl müdürlüklerine iletir.İl değerlendirmesinden sonra yatırımcı ile hibe sözleşmelerini imzalar.İl müdürlüğünün verdiği görevleri yapar.   

İl Proje Yürütme Birimi:

İl düzeyinde başvuru hazırlanması aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi vermek üzere il müdürlükleri personelinden oluşturulan il proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a)  Yatırımcıların başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlanması ve yol göstericilik

görevinde bulunur.

b) Başvuruların tebliğ ve uygulama rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılmasını, hibe sözleşmelerinin imzalanmasını, makine ve ekipman dağıtım törenlerinin düzenlenmesini , uygulamaların takibini ve usulüne uygun olarak gerçekleşen ödeme talebi işlemlerini inceler, onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

Başvuru Sahibi ve Yatırımcılar:

Başvuru sahipleri 2012/36 numaralı Tebliğ ve bu Tebliğ uyarınca hazırlanan uygulama rehberi, el kitapları ve kendilerine iletilen tüm dokümanlarda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda hibe başvurusu ve eki dokümanları hazırlamak ve sunmakla sorumludurlar. Bu dokümanlarda belirtilen nitelikleri taşıyan tüm gerçek ve tüzel kişiler proje sahibi olarak program hibe desteğinden yararlanmak amacıyla başvuruda bulunabilir.

Hibe başvurusuna ait yapılan değerlendirmeler sonucunda uygunluk  kriterlerini sağlayan ve değerlendirme sonucunda yeterli bulunan başvuru sahipleri, potansiyel yatırımcı olarak hibe sözleşmesi akdine davet edilir. Hibe sözleşmesi imzalayan yatırımcılar, yatırımların proje amaçlarına uygun olarak yapılması, hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre hareket etmek zorundadırlar.


C. MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI YATIRIM KONULARI, UYGULAMA İLLERİ VE YATIRIM SÜRESİ

Programın yatırım konuları :

(1) Program aşağıdaki 27 adet yatırım konularını kapsar.

a)  Anıza doğrudan ekim makinesi

b)  Arıcılık makine ve ekipmanı

c)  Balya Makinesi

ç)  Balıkçı gemilerinde soğuk depo

d)  Biçer bağlar

e)  Canlı balık nakil tankı

f)  Çeltik fide dikim makinesi

g)  El traktörü

ğ)  File sisteminin kurulması

h) Gübre dağıtma makinesi

ı)  Güneş kolektörü

i)  Mibzer

j)  Pamuk toplama makinesi

k)  Pancar söküm makinesi

l)  Patates söküm makinesi

m)  Pülverizatör

n)  Sap parçalama makinesi

o)  Sap Toplamalı Saman Makinesi

ö)  Silaj makinesi

p)   Sıra arası çapa makinesi

r)   Su ürünlerinde buzlama makinesi

s)   Su ürünleri için kuluçka dolabı

ş)   Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı

t)   Tambur filtre

u)  Taş toplama makinesi

ü)  Yem hazırlama makinesi

v)  Zeytin hasat makinesi                                                           

 

Programın uygulama illeri:

Program  çerçevesinde tüm  illerde uygulanacaktır.

 

Yatırımların tamamlanma süresi

Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla 60 gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve İl Proje Yürütme Birimince tespiti en geç 25 gün içerisinde tamamlanır. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için 30 gündür.      

 

D- BAŞVURACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

(1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlık tarafından oluşturulan belgesi istenen diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,

b) Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri, programdan yararlanmak üzere başvurur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.

           

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

(1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler bu Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında ,aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50 si oranındaki katkı payını kendi  temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında  kamu kaynakları kullanılmaz.

(5) İl özel idaresi, belediye başkanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile bunların içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

E. HİBE DESTEK ORANLARI VE ÜST LİMİTLERİ

(1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas mal alım tutarının % 50’sine hibe yoluyla destek verilir.

          (2) Hibeye esas yatırım  tutarı gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL’yi geçemez. Ancak sadece süt üretici birlikleri 100.000 TL’lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.

 (3) Mal alım bedellerinin bu miktarları  aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4)  Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

 

F. HİBE DESTEĞİ  İLE KARŞILANACAK VE KARŞILANMAYACAK GİDERLER

Hibe Desteği Kapsamında Karşılanacak Giderler Nelerdir?

(1) Tebliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen makine ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından, bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından Tebliğ kapsamında satın alınacak  tüm  mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim giderleri, montaj giderleri tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları ile kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yüklenici olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarlar  ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılmaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili piyasa fiyat araştırması veya proforma fatura başvuru ekinde sunulur.

Proje Kaynaklarından Karşılanamayan Giderler Nelerdir?

Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borçlanma giderleri,,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el / kullanılmış mal alım giderleri

ı)  Eğitim giderleri.

i)  Üretim tarihi 2011 ve 2012 yılından önceki makine ve ekipmanlar                     

 

G- BAŞVURU SÜRECİ ve ŞEKLİ        

Başvuru Zamanı:

Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak 30 gün içerisinde il müdürlüklerine teslim edilir. Başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilen bütçenin altında kalması durumunda bu süre il müdürlüklerince 20 günü geçmeyecek şekilde bir defaya mahsus uzatılabilir. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracaklara Sağlanacak Bilgi:

(1) Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilirler.

(2)  İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sor ulara cevap vermekle sınırlı olacaktır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3)  İl proje yürütme birimlerinin, yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4)  Yatırımcılar, 2012/36 sayılı Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak uygulama rehberi, başvuru formları ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet  sayfasından  temin edebilirler.

(5)  Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayı, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvurulacak Yerler:

Başvurular yatırımın gerçekleşeceği il veya ilçe müdürlüklerine yapılır.

Başvuru Şekli:

(1) Başvurular, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Yatırımcılar tarafından başvurular, dosya halinde tek nüsha olarak elden il veya İlçe müdürlüklerine teslim edilir ve başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir.

 

Başvuruda istenecek belgelerde bulunan piyasa fiyat araştırması beya